Jim Denhamer’s photos from the Kokomo Klassic – 7/8/18

Photos by Jim Denhamer!