Jim Denhamer’s photos from the Kokomo Klash – 10/19/18

Photos by Jim Denhamer!